• high10-slide02
  • high10-slide01
  • high10-slide03

High10 trainingslocatie

Sinds 01 september 2020 maken wij gebruik van het voormalige PMT gebouw in Katwijk. We hebben daar de beschikking over een binnenruimte en een flink afgeschermd buitenterrein. Het is een fijne plek waar we alle ruimte hebben om lekker met de honden aan de slag te gaan.

 

 

Werkwijze High10

Nadat een kind telefonisch is aangemeld door ouders of verwijzer maken we een afspraak om met elkaar kennis te maken. Tijdens de kennismaking worden de doelen besproken. Na de kennismaking wordt er een hond uitgezocht waarvan wij denken dat het een goede match zal zijn. Wanneer tijdens de eerste sessie er ook daadwerkelijk een klik blijkt tussen deelnemer en hond gaan we starten met de begeleiding of training. Bij de Topdog training vindt er rond de vijfde keer een tussenevaluatie plaats. Tussentijds is contact mogelijk tussen betrokkenen. Dit kunnen zijn: school, verwijzer, ouder(s), jongere zelf.

Voor de groepstraining geldt dat er een persoonlijke intake is met ouder(s) en kind en een eindevaluatie.

Tarieven

 

Hond ondersteunde interventie

  • Vida (groeps) weerbaarheidstraining:  €400,- inbegrepen zijn, intakegesprek, 8 bijeenkomsten (60 minuten), mail of telefonisch contact gedurende de training met ouder(s)(verzorger(s)
  • Angst voor honden: € 480,00 inbegrepen zijn 8 bijeenkomsten (60minuten), 
  • Topdog honden SOVA training; €1650,- inbegrepen zijn intakegesprek, 12 bijeenkomsten, mail of telefonisch contact gedrurende de training met ouder(s) (verzorger(s)
  • Verlenging topdog training met 6 bijeenkomsten; €825,-

 

Themabijeenkomsten

De kosten worden in overleg met de opdrachtgever (en rekening houdend met specifieke wensen) bepaald.

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW. U ontvangt een factuur na elke individuele sessie, tenzij anders overeengekomen. De factuur dient te worden betaald binnen 14 dagen. Voor groepstrainingen geldt dat de factuur voor aanvang van de trainining voldaan dient te zijn.
Indien een sessie onverhoopt niet door kan gaan dient deze 24 uur van te voren worden afgezegd in verband met de gereserveerde tijd.
Sessies die niet 24 uur van te voren worden afgezegd worden in rekening gebracht.
Afhankelijk van uw situatie zijn er soms manieren waardoor de kosten van een trainings- of begeleidingstraject High10 vergoed kunnen worden.
Heeft uw kind een Persoons Gebonden Budget (PGB), dan kunt u de training of begeleiding mogelijk daaruit bekostigen. Voor het aanvragen van een PGB, of voor meer informatie, kunt u terecht op www.pgb.nl
Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden vanuit de aanvullende verzekering een gedeelte van de kosten van coaching. Informeer hiernaar bij uw ziektekostenverzekeraar.
Om voor vergoeding vanuit de gemeente in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met het Jeugd en Gezinssteam in uw gemeente of het CJG (Centrum Jeugd en Gezin)

High10 is gecontracteerd door Holland Rijnland, Schiedam en Vlaardingen, waardoor ook zorg in natura tot de mogelijkheden behoort.

Vragen:
Mocht u vragen hebben stuur ons een bericht via het contactformulier.

Agenda High10 training en coaching 

 

April/Mei start weerbaarheidstraining (VIDA) voor kinderen van 7-10 jaar.

Datum: 15 mei

Tijd: 16.00-17.00

Locatie: M.V.K.V. Tennisclub, Oude 's Gavendijkseweg 1, 2221 DB Katwijk

Dit zijn 8 bijeenkomsten van 60 minuten.

Doorgang bij minimaal drie deelnemers/maximaal vier deelnemers

 

September/Oktober start weerbaarheidstraining (Sta Sterk) voor kinderen van 8-10

Datum: n.t.b.

Tijd:16.00-17.30

Locatie: M.V.K.V. Tennisclub, Oude 's Gavendijkseweg 1, 2221 DB Katwijk

Dit zijn 10 bijeenkomsten van 90 minuten inclusief 2 ouderbijeenkomsten.

Doorgang bij minimaal vier deelnemers, maximaal 7 deelnemers.

 

September/Oktober start weerbaarheidstraining (VIDA) voor kinderen van 7-10 jaar.

Datum: n.t.b.

Tijd:16.00-17.30

Locatie: M.V.K.V. Tennisclub, Oude 's Gavendijkseweg 1, 2221 DB Katwijk

Dit zijn 10 bijeenkomsten van 90 minuten inclusief 2 ouderbijeenkomsten.

Doorgang bij minimaal vier deelnemers, maximaal 7 deelnemers.

 

Februari/Maart start weerbaarheidstraining (Sta Sterk) voor kinderen van 10-12

Datum:n.t.b.

Tijd: 16.00 tot 17.30

Locatie: M.V.K.V. Tennisclub, Oude 's Gavendijkseweg 1, 2221 DB Katwijk

Dit zijn 10 bijeenkomsten van 90 minuten inclusief 2 ouderbijeenkomsten.

Doorgang bij minimaal vier deelnemers, maximaal 7 deelnemers.

 

 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
High10 is opgericht door Nicolette Houwer (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Katwijk en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer:70157006
High10 richt zich op het coachen en trainen van kinderen, jongeren en jong volwassenen in de leeftijd van 6 -23 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van trainingen en themabijeenkomsten.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met High10 en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Vertrouwelijkheid
High10 is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies.
Het coaching proces wordt altijd besproken met de ouder/verzorger (hierna te noemen: de ouders). Inhoudelijke informatie vanuit de coaching wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht in overleg met de cliënt.
Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder. High10 streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal High10 dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

4. Coaching/begeleiding van 7 tot 80 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. High10 kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5. Regels rond een afspraak voor kinderen
Er is geen wachtruimte binnen de praktijk; dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd het kind weer ophaalt. De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Er kan ook worden gekozen voor begeleiding bij het huisadres van cliënt of op nader te bepalen locatie
De groepstrainingen vinden plaats op een nader overeen te komen locatie.
Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de cliënt uitvoerig besproken.

6. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
De coach behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor coach de behandelovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zullen de coach en ouder(s) zo snel als redelijkerwijze mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Aan de ouder(s) worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht.
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.
Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

7. Tarieven
De tarieven staan vermeld op website van High10 onder de pagina ‘ praktische Info’ of zijn op te vragen bij High10. Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW.
Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

8. Betalingsvoorwaarden
De ouder verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van High10.
Als er niet binnen deze termijn wordt betaald stuurt High10 een betalingsherinnering. Indien de  ouders van de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is High10 gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €5,- per nota in rekening te brengen.
Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is High10 genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.
Bij betalingsachterstand is High10 gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders van de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

9. Aansprakelijkheid
Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, raadt High10 aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.
Het advies van High10 is oplossings- en resultaatgericht zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. High10 is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door High10, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van High10.
Vergoeding aan de cliënt en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van High10.
De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.

10. Observatie en verslag
In overleg met, of op verzoek van ouders van de cliënt, bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.
Op verzoek van de cliënt of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd.

11. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld. De coach behoudt het recht de werkzaamheden en kosten voor de datum van ontbinding van de behandelovereenkomst in rekening te brengen.

12. Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn geplaatst op High10.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Nicolette Houwer.

Interesse in Training of Coaching?

Neem contact op via T 06 515 124 03 of stuur een bericht via het contactformulier.